REKULAMIN SKLEPU

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ‘Boomcena.pl’, dostępny pod adresem internetowym https://www.boomcena.pl  prowadzony jest przez Raf Shop Rafał Ozga nip: 7722434504 ul. Tomaszów 10A, 97-561 Ładzice, numer telefonu +48 730459134
 2. Mail: boom_cena@interia.pl
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Raf Shop Rafał Ozga nip: 7722434504 Tomaszów 10A, 97-561 Ładzice
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.boomcena.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin-niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, cena a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według poniższego regulaminu.
 5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, mają charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, a nie ofertę.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca oświadcza że oferowane produkty są nowe oraz wolne od wad i wad ukrytych.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. Zamówienia na Produkty oferowane na stronie Sklepu można składać za pośrednictwem strony Sklepu oraz pocztą elektroniczną.
 2. Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu https://www.boomcena.pl oraz poczty elektronicznej można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.boomcena.pl , dokonać wyboru towaru, dodać wybrany Produkt do koszyka oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produkt. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. a) przedmiotu zamówienia
  2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. c) wybranej metody płatności,
  4. d) wybranego sposobu dostawy
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą RafShop Rafał Ozga Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamów”.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Klienta, w ramach usług Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 10. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich.

Płatność i dostawa

 

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Do prezentowanych cen towarów dolicza się koszt dostawy zamówienia. Uzupełnienie kosztów dostawy następuje w momencie składania zamówienia.
 2. Koszty przesyłki podawane są przed złożeniem zamówienia.
 3. Przesyłki realizowane są firmą Poczta Polska, InPost, DPD tylko w przypadku wysyłki na teren Rzeczypospolitej Polskiej, termin realizacji zamówienia to 1-3 dni.
 4. Ceny przesyłek oraz rodzaj wysyłek są podane w Koszyku przed zakończeniem zamówienia.
 5. W Sklepie płatności za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
  1.  gotówką przy odbiorze
  2. –  kartą płatniczą lub przelewem błyskawicznym w systemie Przelewy24
 6. Każde zamówienie realizowane jest wraz z fakturą, potwierdzającą kwotę zakupu oraz wyszczególniającą zakupione produkty.
 7. Zawarcie umowy zostaje potwierdzone przez Sklep niezwłocznie na trwałym nośniku (w postaci pliku przesłanego mailowo w formie elektronicznej, nie później niż w chwili dostarczenia rzeczy).
 8. W przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej klient jest zobligowany do pokrycia kosztów przesyłki, wraz z przesyłką zwrotną.

 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dnia terminu.
 4. Oświadczenie może być przekazane telefonicznie, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi pełną kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem bankowym na rachunek Konsumenta podany w formularzu zwrotu.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady u kupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić telefonicznie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie numer i adres Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 Ochrona danych osobowych

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do trwałej ochrony wszystkich danych osobowych użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Sprzedawca wykorzysta dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia (przesłania materiałów informacyjnych, ofert, faktur) oraz pozostałej części potrzebnej komunikacji.
 3. Dane klienta nie będą w żadnym przypadku przekazywane osobom nieuprawnionym.
 4. Sprzedawca chroni strony internetowe i handel za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, które zapobiegają utracie, zniszczeniu, dostępowi, zmianom i rozpowszechnianiu danych przez osoby nieuprawnione, czego nie da się całkowicie uniknąć, pomimo regularnych kontroli danych.
 5. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie zakupu uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
 7. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO)

 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Umowy zawierane przez sklep są zawierane w języku polskim.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu ,Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.10.2021 roku.